Algemene Voorwaarden Wijnlokaal & Wijnwinkel

Barrel Wijnlokaal
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) kun je downloaden via de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Barrel Wijn is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen.

Barrel Wijnwinkel & Webwinkel
Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van Barrel zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Barrel het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
 
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Barrel kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.
Barrel is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.
Barrel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Barrel dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
Barrel levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Barrel te vorderen.
 
Prijzen en betalingen, manco’s
Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
Manco’s bij levering moeten binnen 8 dagen na levering worden ingediend bij Barrel Wijn.
Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL of PIN of achteraf middels een door Barrel aan de koper gestuurde factuur; dit laatste alleen wanneer u reeds als klant bij ons bekend bent.
In geval van betaling middels een factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur staat vermeld. Indien de koper in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is alsdan eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van de koper.
In voorkomende gevallen is het niet mogelijk om op rekening te betalen. In uitzonderlijke gevallen kan gevraagd worden om een aanbetaling.
 
Levering
Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van koper.
Wij streven ernaar te leveren binnen 1 tot 3 werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Barrel niet van rechtswege in verzuim.
Barrel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is wordt er contact met de koper opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor de koper niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling geannuleerd.
  
Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Barrel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Barrel goede grond heeft te vrezen dij hij in die verplichtingen zal tekortschieten.
er sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.
Barrel is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Barrel kan worden gevergd.
Indien Barrel overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien Barrel overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Barrel op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Barrel te vergoeden.
 
Overmacht
Barrel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Barrel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Barrel niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Barrel of diens leveranciers.
Barrel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Barrel zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Barrel gerechtigd hiervoor separaat te factureren.
 
Reclame
De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Barrel te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan Barrel te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Barrel vervalt.
De koper dient Barrel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Barrel te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Barrel gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.
 
Retouren
Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 30 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.
Terugzenden is, na overleg vooraf en binnen Nederland, kostenloos. Indien (een deel van) de bestelling wordt geretourneerd zonder overleg met onze klantenservice, of vanaf een adres in het buitenland, of zonder de originele verpakking, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper.
Voor de retour gezonden wijnen, zal Barrel een creditfactuur doen toekomen aan de koper.
Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele ongeopende doos geretourneerd worden.
Mocht blijken dat de geretourneerde flessen niet in de originele ongeopende doos zijn geretourneerd, dan zal Barrel naast de kosten voor het terugzenden € 0,50 per fles in rekening brengen.
 
Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.
 
Aansprakelijkheid
Indien Barrel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Barrel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Barrel is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Indien Barrel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Barrel beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Barrel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Barrel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Barrel of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Barrel en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Onverminderd het recht van Barrel een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Barrel, tenzij de kantonrechter bevoegd is.